સોલાર ઝટકા મશીન 150 વિઘા સેટ

  • પ્રોડક્ટ્સ કોડ : 1632987852

માહિતી  :   સોલાર ઝટકા મશીન 150 વિઘા કેપેસિટી ડીઝીટલ સ્ક્રીનવાળું મોડેલ 40 વૉલ્ટ સોલાર પે......


સોલાર ઝટકા મશીન 150 વિઘા કેપેસિટી

ડીઝીટલ સ્ક્રીનવાળું મોડેલ

40 વૉલ્ટ સોલાર પેનલ 

35 એમ્પ્યર ની બેટરી

1 વર્ષ ની વોરંટી