દીવા દાંડી (લાઇટ)

  • પ્રોડક્ટ્સ કોડ : 1625211495

માહિતી  :   દીવા દાંડી (લાઇટ).. ખેતીવાડી માટે ખૂબજ ઉપયોગી રાત્રે ખેડૂતોને જંગલી જનાવરથી ......


દીવા દાંડી (લાઇટ)..

ખેતીવાડી માટે ખૂબજ ઉપયોગી

રાત્રે ખેડૂતોને જંગલી જનાવરથી પાકના રક્ષણ માટે ઉપયોગી..

સીગલ ફેશ પાવર થી ચાલશે.