દીવાદાંડી (લાઇટ)

દીવાદાંડી (લાઇટ)

દીવા દાંડી (લાઇટ) આખા ગુજરાતમાં ફ્રી ડીલવરી કુરિયર દ્વારા કરી આપશુ. ખેતીવાડી માટે ખૂબજ ઉપયોગી રાત્રે ખેડૂતોને જંગલી જનાવરથી પાકના રક્ષણ માટે ઉપયોગી.. સીગલ ફેશ પાવર થી ચાલશે.


અરજી કરવા માટે


અરજીઓ

અરજી નંબર નામ પ્રોડક્ટ રાજ્ય જિલ્લો તાલુકો અરજી સ્ટેટ્સ