ફક્ત 5000 માં ડિજીટલ ઝટકા મશીન 150 વિઘા કેપેસિટી

ફક્ત 5000 માં ડિજીટલ ઝટકા મશીન 150 વિઘા કેપેસિટી

સોલાર ઝટકા મશીન 150 વિઘા કેપેસિટી ડીઝીટલ સ્ક્રીનવાળું મોડેલ ચાર્જર સાથે  1 વર્ષ ની વોરંટી  


અરજી કરવા માટે


અરજીઓ

અરજી નંબર નામ પ્રોડક્ટ રાજ્ય જિલ્લો તાલુકો અરજી સ્ટેટ્સ