ડિજીટલ સોલાર ઝટકામશીન  (150 વિઘા )

ડિજીટલ સોલાર ઝટકામશીન (150 વિઘા )

150 વિઘા સોલાર ડિજીટલ ઝટકા મશીન,40wt સોલર પેનલ,35MP બેટરી,  


અરજી કરવા માટે


અરજીઓ

અરજી નંબર નામ પ્રોડક્ટ રાજ્ય જિલ્લો તાલુકો અરજી સ્ટેટ્સ